სიახლეები

საქართველოს საბაჟო საზღვარზე საბაჟო კონტროლის გვერდის ავლით ან მისგან მალულად ან არასწორი დეკლარირებით ჯარიმების გაზრდა

2015 წლის 17 ივნისის საქართველოს საგადასახადო კოდექსში შევიდა ცვლილება, რომლის მიხედვითაც საქ. საგ. კოდექსის &289 (პუნქტი-12-13) მიხედვით: 1...

ვრცლად

2015 წლის 17 ივნისის საქართველოს საგადასახადო კოდექსში შესული ცვლილება

2015 წლის 17 ივნისს საქართველოს საგადასახადო კოდექსში შევიდა ცვლილება, რომლის მიხედვითაც მანამდე არსებულ რედაქციას, საქ. საგ. კოდექსის &269 (პუნქტ...

ვრცლად

გადახდილი ავანსების გამოქვითვა

შპს „აგრომ“ 2012 წელს მომსახურება გაუწია არარეზიდენტ საწარმოს საქართველოში, რომელსაც არ გააჩნია მუდმივი დაწესებულება საქართველოში. საავანს...

ვრცლად

საგადასახადო დავები: ქონება, საგადასახადო სანქცია, დღგ

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს დავების განხილვის საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები ქონება, საგადასახადო სანქცია, დღგ   თარიღი ...

ვრცლად

„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ №996 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ცვლილების თანახმად    მუხლი 1. ,,გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ” საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №...

ვრცლად

გუდვილის განაწილება ფულადი სახსრების წარმომქმნელ ერთეულებზე

ბასს 36-ის  მოითხოვს, რომ საწარმოთა გაერთიანების დროს შეძენილი გუდვილის გაუფასურების ტესტირება მოხდეს იმ ფულადი სახსრების წარმომქმნელი ერთეულის (...

ვრცლად

ბასს 36 - აქტივის გამოყენების ღირებულების შეფასება

აქტივების გამოყენების ღირებულების გაანგარიშება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტებში. აქტივის გამოყენების ღი...

ვრცლად

ფასს 9 - ფინანსური აქტივების საწყისი აღიარება და კლასიფიკაცია

კომპანიას შეუძლია ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში ასახოს ფინანსური აქტივები იმ დროს როდესაც კომპანია ახორციელებს ფინანსურ ინსტრუმენტებთ...

ვრცლად